Over Olvo

OLVO: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning

OLVO is een Christelijke gymnastiekvereniging die zich richt op recreatief sporten en sporten voor alle leeftijden. Daarnaast wordt er speciale aandacht gegeven aan de gevorderde deelnemers in de vorm van selectiegroepen.
Wij verzorgen lessen in gymnastiek (peuters, kleuters, meisjes, jongens, heren, dames, selectie), springen, conditiegym (dames), M.B.V.O. (Meer Bewegen Voor Ouderen, dames) en 55+ gym voor dames en heren maar óók peuter- en kleuterdans. Al onze lessen worden gegeven door gediplomeerde leiding.

De vereniging wordt gesteund door een betrokken bestuur, veel vrijwilligers en sponsoren.

Onder lidmaatschap vind je het lesrooster voor de tijdstippen, plaatsen en les informatie.

OLVO is op 17 november 1950 opgericht. In 1976 zijn voor het eerst de Statuten van de vereniging vastgesteld, daarin staan zaken zoals het doel van de vereniging, het lidmaatschap, de contributie, het bestuur, de geldmiddelen, het verenigingsjaar en de Algemene ledenvergadering vermeld.

De nadere regels betreffende de werkzaamheden van het bestuur, de gang van zaken in de vereniging en verdere huishoudelijke zaken zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij de secretaris.

Het bestuur bestaat momenteel uit 10  leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen, 7 algemene leden. De ledenadministrateur is geen lid van het bestuur. U kunt te allen tijde contact opnemen met een van de bestuursleden (zie contact).

De technische leiding van OLVO is opgeleid in verschillende takken van bewegen. Zo is er leiding voor gymnastiek (selectie en recreatief).  Het wedstrijdturnen is hier onderdeel van. Alle technische leiding is gediplomeerd volgens de door de bond (KNGU) opgestelde richtlijnen en wordt regelmatig bijgeschoold.