Algemene ledenvergadering

Elk jaar uiterlijk in de maand juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur doet dan verslag van het beleid van het afgelopen jaar en legt verantwoording af over het gevoerde beheer. Een commissie van 2 leden die geen lid zijn van het bestuur, onderzoekt de balans en rekening van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen